Terms and Conditions

The contract

No contract exists between you and Sneeboer Trading B.V. for the sale of any goods until Sneeboer Trading B.V. has received and accepted your order, and after Sneeboer Trading B.V. has received payment in full. Once the payment has been received there is a binding legal contract between you and Sneeboer Trading B.V. By way of clarification, a confirmation of your order will be sent to you via email when you place your order, but acceptance of your offer to buy the goods will not take place until after your payment is confirmed and you receive your acceptance e-mail. It is at this point that a binding legal contract is created and any contract is subject to the Metaalunie conditions which are stated below:

General Terms and Conditions of Sale of Sneeboer Trading B.V. in Bovenkarspel, the Netherlands.

Article 1: Definitions

 1. The following definitions apply in these terms and conditions:
  1. The entrepreneur: the natural person, legal entity or private partnership, acting in the exercise of a profession or business, applying these online shop terms and conditions;
  2. The consumer: all natural persons who, not acting in the exercise of a profession or business, enter into an agreement with the entrepreneur as referred to under c;
  3. The agreement: the purchase agreement entered into remotely under which the entrepreneur undertakes to provide one or more moveable products and the consumer undertakes to pay a monetary price.
  4. The offer: the offer from the entrepreneur provided for the purpose of entering into an agreement as referred to under c in this article.

Article 2: Applicability

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die hij sluit met de consument.
 2. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen de ondernemer en de consument gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

Artikel 3: Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.
 2. De gebruikte afbeeldingen en foto’s geven zo veel als redelijkerwijs mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van het uiterlijk van de producten. Een product dat kleine afwijkingen vertoont van het uiterlijk op de afbeeldingen en foto’s van dat product beantwoordt ondanks dat aan de overeenkomst.

Artikel 4: Onjuistheden in verstrekte informatie

 1. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens. Dit laat onverlet de plicht van de ondernemer om de consument te wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor de uitvoering van de overeenkomst relevante onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens als deze zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht.

Artikel 5: Levertijd en risico-overgang

 1. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de levertijd uiterlijk 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. De zaak is voor risico van de consument van de aflevering af.
 3. Bij bezorging van zaken gaat het risico van de zaak over op het moment dat de consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

Artikel 6: Betaling

 1. Betaling wordt gedaan op een door de ondernemer aan te wijzen rekening.
 2. Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling als volgt plaats:
  1. bij termijnbetaling: 50% van de totaal verschuldigde prijs bij het sluiten van de overeenkomst en 50% bij aflevering.
  2. bij betaling achteraf: binnen 14 dagen na aflevering. Bij afzonderlijke levering van meerdere zaken uit eenzelfde bestelling vangt de betalingstermijn aan op de dag waarop aan de consument de laatste zaak is afgeleverd.
 3. Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw creditcard in rekening wordt gebracht.

Artikel 7: Herroepingsrecht

 1. De consument heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (de “bedenktermijn”), tenzij het een zaak betreft waarvoor geen recht van ontbinding bestaat, zoals opgenomen in het derde lid van dit artikel.
  1. De bedenktermijn gaat in:
  2. op de dag na ontvangst van de zaak door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger;
  3. bij afzonderlijke levering van meerdere zaken uit eenzelfde bestelling: op de dag waarop de consument de laatste zaak heeft ontvangen.
  4. bij levering van een zaak die bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: op de dag waarop de laatste zending of het laatste onderdeel is ontvangen.
  5. bij een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode: op de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen.
 2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij de levering van:
  1. zaken die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument;
  2. zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  3. zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggegeven om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  4. zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  5. alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
  6. audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  7. kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties.

Artikel 8: Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. De consument oefent het herroepingsrecht uit door:
  1. het door de ondernemer ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping ingevuld terug te sturen; of
  2. een andere verklaring aan de ondernemer toe te sturen waaruit duidelijk blijkt dat hij wil herroepen.
 2. De consument stuurt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de herroepingsverklaring, de door hem ontvangen zaak terug of overhandigt deze aan de ondernemer of aan een persoon die door de ondernemer is gemachtigd om de zaak in ontvangst te nemen.
 3. De consument draagt de rechtstreekse kosten van terugzending van de zaak.
 4. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

Artikel 9: Verplichting tot terugbetaling door de ondernemer bij herroeping

 1. De ondernemer betaalt de consument alle ontvangen betalingen terug, inclusief de eventuele leveringskosten, die door de ondernemer voor het geretourneerde product in rekening zijn gebracht.
 2. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 3. De ondernemer dient de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de herroepingsverklaring, terug te betalen. De consument kan van de ondernemer geen terugbetaling verlangen zolang de zaak niet door de ondernemer is ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaak is teruggezonden. Dit geldt niet als de ondernemer aanbiedt de zaak zelf af te halen.
 4. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor de consument kosteloos.

Artikel 10: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktermijn

 1. Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Hij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaak wil behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaak met alle geleverde toebehoren en – als redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak als een behandeling van de zaak verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.

Artikel 11: Overmacht

 1. Is nakoming van een verplichting uit de overeenkomst voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 2. Is nakoming van een verplichting uit de overeenkomst voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. Na aflevering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde zaken zolang de consument:
  1. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de ondernemer;
  2. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

Artikel 13: Beantwoording zaak aan overeenkomst en garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat een geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik, voor zover dat is overeengekomen.
 2. Openbaart zich binnen 6 maanden na aflevering een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt vermoed dat de zaak bij (op)levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat de zaak ten tijde van de overeenkomst wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken van de zaak aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
 3. De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, als:
  1. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
  2. gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
  3. gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  4. gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden.
 4. De ondernemer is pas gehouden om uitvoering te geven aan de garantie als de consument aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 14: Klachtplicht

 1. De consument kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk of elektronisch bij de ondernemer heeft geklaagd.

Artikel 15: Niet-tijdige betaling

 1. Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
 2. Na het verstrijken van de betalingsdatum zendt de ondernemer aan de consument één betalingsherinnering, waarin de ondernemer vermeldt dat de consument de gelegenheid heeft alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en dat en welk bedrag aan incassokosten de consument verschuldigd zal zijn als (volledige) betaling binnen die periode achterwege blijft. De hoogte van de incassokosten dient in overeenstemming te zijn met het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.
 3. Over de betaling die niet tijdig is verricht, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is van toepassing.
 2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van de consument neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
Last Update: 22 January 2024